Amb el suport de la Diputació de Girona (Ajuts i subvencions atorgats a l’ajuntament)

Seguidament s’informa dels ajuts i subvencions concedides l’any 2021 per part de la Diputació de Girona a aquest ajuntament

 Assistència i Cooperació als municipis

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 4 de maig de 2021, va acordar concedir  les següents subvencions a l’Ajuntament de Mollet de Peralada:

Despeses Corrents
 Actuació 1
Actuació 2
Subvenció total despeses corrents
Expedient DC2021/541
Enllumenat públic
Reparació
carrers i
enllumenat
públic
10.403,25 euros

Inversió Actuació 1 Subvenció total inversió
Expedient INV2021/541 Adequació i
millora de la zona
de l’entorn del
Cementiri
Municipal
21.000,00 euros

Cooperació cultural

Noves tecnologies

Noves tecnologies Actuació  Subvenció total inversió
Expedient 2021/3130

Noves tecnologies

632,75 euros

Camins

Camins Actuació  Subvenció total inversió
Expedient 2021/541

Actuacions en camins

900,00 euros