Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 4023 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2022
Exercici: 2022 Bop: 74-0 Edicte: 2948 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 33-0 Edicte: 1026 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Correcció d'errada material a l'Ordenança municipal reguladora de les bases per a la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar
Exercici: 2022 Bop: 31-0 Edicte: 1103 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Extracte de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Mollet de Peralada de 27 de gener de 2022, de convocatòria d'ajudes per a la compra de llibres de text i material escolar, curs 2021/2022 (Convocatòria BDNS 609912)
Exercici: 2022 Bop: 29-0 Edicte: 866 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 18-0 Edicte: 351 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva del pressupost municipal, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10888 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Acord per deixar sense efecte l'acord de Ple de data 28 d'octubre de 2021 d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de la taxa per a la recollida d'escombraries
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10878 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial del pressupost general de l'ajuntament per a l'exercici 2022, les seves bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2021 Bop: 244-0 Edicte: 10745 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Exercici: 2021 Bop: 214-0 Edicte: 9146 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva del Projecte de pavimentació del costat nord de la GIP-6022 a la cruïlla amb el carrer Figueres (tram de titularitat municipal)