Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 106-0 Edicte: 4442 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'aprovació del plec de clàusules administratives particulars, prescripcions tècniques i licitació d'un contracte de concessió de serveis
Exercici: 2019 Bop: 104-0 Edicte: 4245 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'informació pública d'un estudi de viabilitat
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2893 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'aprovació de les bases i de la convocatòria per proveir el lloc de treball de Secretaria Intervenció amb caràcter interí
Exercici: 2019 Bop: 56-0 Edicte: 1982 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'exposició pública d'un avantprojecte, actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 55-0 Edicte: 2030 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte de convocatòria per a l'elecció de jutge de pau titular
Exercici: 2019 Bop: 36-0 Edicte: 1148 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'aprovació definitiva d'un conveni interadministratiu
Exercici: 2019 Bop: 29-0 Edicte: 939 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11149 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11148 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal 2018
Exercici: 2018 Bop: 227-0 Edicte: 9993 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'aprovació inicial d'un conveni marc de delegació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Mollet de Peralada