Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 169-0 Edicte: 6941 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'aprovació inicial del Conveni de delegació de competències del servei de recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Mollet de Peralada
Exercici: 2019 Bop: 168-0 Edicte: 6938 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 161-0 Edicte: 6770 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient núm. 4/2019 de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 159-0 Edicte: 6692 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del Pla especial urbanístic del "Mas Gusó"
Exercici: 2019 Bop: 148-0 Edicte: 6153 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci de delegació de competències als regidors
Exercici: 2019 Bop: 148-0 Edicte: 6152 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci de nomenament de tinent d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 148-0 Edicte: 6151 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci referent al règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 148-0 Edicte: 6140 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte de delegació de competències del Ple a l'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 106-0 Edicte: 4442 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'aprovació del plec de clàusules administratives particulars, prescripcions tècniques i licitació d'un contracte de concessió de serveis
Exercici: 2019 Bop: 104-0 Edicte: 4245 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'informació pública d'un estudi de viabilitat