Edictes

Exercici: 2019 Bop: 148-0 Edicte: 6153 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci de delegació de competències als regidors
Exercici: 2019 Bop: 148-0 Edicte: 6152 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci de nomenament de tinent d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 148-0 Edicte: 6151 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci referent al règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 148-0 Edicte: 6140 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte de delegació de competències del Ple a l'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 106-0 Edicte: 4442 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'aprovació del plec de clàusules administratives particulars, prescripcions tècniques i licitació d'un contracte de concessió de serveis
Exercici: 2019 Bop: 104-0 Edicte: 4245 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'informació pública d'un estudi de viabilitat
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2893 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'aprovació de les bases i de la convocatòria per proveir el lloc de treball de Secretaria Intervenció amb caràcter interí
Exercici: 2019 Bop: 56-0 Edicte: 1982 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'exposició pública d'un avantprojecte, actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 55-0 Edicte: 2030 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte de convocatòria per a l'elecció de jutge de pau titular
Exercici: 2019 Bop: 36-0 Edicte: 1148 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'aprovació definitiva d'un conveni interadministratiu