Participació en el Procediment d’elaboració de Normativa municipal (Reglaments i Ordenances)

L’Ajuntament de Mollet de Peralada amb aquest portal on-line vol canalitzar la participació pública en el procés d’elaboració normativa de l’ens, en aplicació de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquesta eina vol facilitar al conjunt de la ciutadania la seva participació en l’elaboració de nous reglaments i ordenances municipals.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de VINT DIES hàbils  a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal.

A qui va adreçat:

– Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils.
– Els/les menors d’edat per a l’exercici i la defensa d’aquells dels seus drets i interessos l’actuació dels quals estigui permesa per l’ordenament jurídic sense l’assistència de la persona que n’exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S’exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l’extensió de la incapacitació afecti l’exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
– Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d’afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.


Com fer-ho:

– Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica (podeu fer-ho mitjançant la presentació d’una instància genèrica que trobareu a l’apartat “tràmits per internet” d’aquesta mateixa pàgina web).
– Presencialment al Registre  general en horari d’atenció al públic.
– En qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


Observacions:

Es realitzarà una consulta pública en la qual es demanarà l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions afectades per la futura norma sobre:
– Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciaitiva
– La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
– Els objectius de la norma
– Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

⇒   ACCÉS NORMATIVA MUNICIPAL EN ELABORACIÓ 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA:

En aquests moments no n’hi ha cap d’activa


⊗    PROCESSOS CONCLOSOS:

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA: (NO ACTIVA)

  • Acabat el termini de consulta pública prèvia no s’ha produït cap suggeriment, opinió etc.


  • Projecte d’Ordenança municipal reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per a la compra de llibres de text i material escolar (Aquesta consulta estarà activa i es podran formular suggeriments, opinions, etc. des del dia 7 de gener fins el dia 4 de febrer de 2021, ambdós inclosos. Cliqueu AQUÍ)

  • Acabat el termini de consulta pública prèvia no s’ha produït cap suggeriment, opinió etc. 

  • AUDIÈNCIA / INFORMACIÓ PÚBLICA:

  • Segueix la tramitació de l’Ordenança municipal reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per a la compra de llibres de text i material escolar. Podeu passar a CLICAR AQUÍ