Convocatòria de personal

Convocatòria d’una plaça d’operari de serveis múltiples (agutzil)

LLOC I DATA CELEBRACIÓ DE LES PROVES

  • Les proves es celebraran el dia 22 de juliol de 2021. Les proves s’iniciaran a les 11 hores, i en primer lloc es realitzarà la prova de català per part de aspirant que l’ha de fer. 
  • El lloc de realització de les proves serà la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Mollet de Peralada, carrer de la Plaça 12 de Mollet de Peralada (17752).

DECRET D’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

Obertura del termini per a la presentació de sol.licituds:

  • dia 26 de març de 2021 ( l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP de Girona)

Anunci d’aprovació de les bases i de la convocatòria d’una plaça d’operari de serveis múltiples (agutzil)   CLIQUEU AQUÍ

Acabament del termini per a la presentació de sol.licituds:

  • el termini finalitza als vint dies hàbils (20) comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al DOGC. Anunci aparegut amb data 01/04/2021 (DOGC número 8379), per tant el últim dia de presentació d’instàncies serà el 21 d’abril de 2021. 

Anunci al DOGC ( CLIQUEU AQUÍ)