Planejament vigent

    1. Normes subsidiàries de planejament
    2. Modificació de les Normes Subsidiàries
    3. Pla especial urbanística per a la implantació d’un establiment de turisme rural al sector Mas Gusó