Tramitació modificació de les Ordenances Fiscals

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

PER A L’ENTRADA EN VIGOR A PARTIR DE 01 DE GENER DE 2022